سوخت ها موادی هستند که با سوختن در وجود اکسیژن میتوانند انرژی پتانسیل ذخیره شده در خود را به انرژی گرمایی تبدیل کنند.

 • گرما زایی سوخت مقدار گرمایی است که یک واحد جرم یا حجم از سوخت در اثر سوختن کامل میتواند تولید کند.
 • سوخت های اولیه یا طبیعی سوخت هایی هستند که در طبیعت یافت میشوند که شامل چوب،زغال سنگ و گاز طبیعی است.
 • سوخت های ثانویه یا مصنوعی سوخت هایی هستند که از سوخت های طبیعی تولید میشوند. این سوخت ها شامل بنزین،گازوییل،نفت سفید و…هستند.

بطور کلی سوخت ها به سه بخش طبقه بندی میشود:

 1. سوخت جامد
 2. سوخت مایع
 3. سوخت گازی

ویژگی های سوخت جامد

 • خاکستر سوخت زیاد است
 • ضریب گرمایی کم است.
 • نیاز به اکسیژن زیادی است
 • قیمت آن بالاست
 • برای موتورهای درون سوز مناسب نیست

ویژگی های سوخت مایع

 • بدون خاکستر و گردوغبار است
 • جزو سوخت های پاک است.
 • برای استفاده در موترهای درون سوز مناسب است
 • ضریب گرمایی بالایی دارد.
 • فضای کمتری اشغال میکند.

ویژگی های سوخت گازی

 • گرمای بسیار بالایی تولید میکند.
 • بدون خاکستر و دود است.
 • به مخزن های بسیار بزرگی برای ذخیره نیاز دارد.

یک سوخت ایده آل ویژگی های زیر را دارد

 • دمای شعله متوسط
 • کم بودن خاکستر و دود در اثر سوختن
 • کم بودن گاز NO و مشتقات آن در اثر سوختن
 • سرعت سوختن متوسط
 • قیمت پایین
 • راحتی به منظور انتقال و جابه جایی
 • سوختن قابل کنترل
 • هزینه پایین نگهداری