آموزش SolidWorks برای مدلسازی و مونتاژ بصورت فایل pdf و ویدیو در لینک های زیر قرار داده شده است:

[برای مشاهده لینک ها عضو شوید ]
زبان:انگلیسی


دانلود تمرینات و ویدیو ها:


Chapter 1 Sketching


(Video 05:23) Section 1.1 Arm
[برای مشاهده لینک ها عضو شوید ]
(Video 03:20) Section 1.2 Ratchet Wheel
[برای مشاهده لینک ها عضو شوید ]
(Video 03:24) Section 1.3 Ratchet Stop
[برای مشاهده لینک ها عضو شوید ]
(Video 08:47) Section 1.4 Cover Plate
[برای مشاهده لینک ها عضو شوید ]


Chapter 2 Part Modeling


(Video 08:22) Section 2.1 Crank
[برای مشاهده لینک ها عضو شوید ]
(Video 07:22) Section 2.2 Geneva Gear Index
[برای مشاهده لینک ها عضو شوید ]
(Video 04:47) Section 2.3 Yoke
[برای مشاهده لینک ها عضو شوید ]
(Video 09:17) Section 2.4 Support
[برای مشاهده لینک ها عضو شوید ]
(Video 03:27) Section 2.5 Wheel
[برای مشاهده لینک ها عضو شوید ]
(Video 06:32) Section 2.6 Transition Pipe
[برای مشاهده لینک ها عضو شوید ]
(Video 06:02) Section 2.7 Threaded Shaft
[برای مشاهده لینک ها عضو شوید ]
(Video 04:30) Section 2.8 Lifting Fork
[برای مشاهده لینک ها عضو شوید ]


Chapter 3 Assembly Modeling(Video 05:33) Section 3.1 Shaft Assembly
[برای مشاهده لینک ها عضو شوید ]
(Video 09:39) Section 3.2 Universal Joint
[برای مشاهده لینک ها عضو شوید ]
(Video 15:53) Section 3.3 Clamp
[برای مشاهده لینک ها عضو شوید ]