استاتیک مریام؛ ویرایش هفتم

سال 2011 | 550 صفحه | ISBN: 9780470614730 | 29 MB Engineering Mechanics: Statics, 7th edition :عنوان اصلی J. L. Meriam, L. G. Kraige :نویسنده Wiley :ناشر دانلود رمز...

بیشتر بخوانید