GD&T چیست؟

نقشه ی یک قطعه حالت ایده آل آن قطعه می باشد بطوریکه در حالت کلی به دلیل وجود عیوب و خطا در تولید و فرآیندهای بازرسی یک قطعه نمیتواند صد در صد از لحاظ ابعاد و اندازه و صافی سطح و… کاملا منطبق با نقشه خود باشد. مهم ترین جنبه در طراحی ایجاد فرآیندی است که بتواند تا جای ممکن از ایجاد شدن خطا از طرح تا تولید جلوگیری کرده و مقدار مجاز انحرافات را مشخص کند. GD&T مخفف Geometric dimensioning and tolerancing است که یک زبان نمادین در نقشه کشی و مدلسازی برای تعریف انحراف های مجاز طرح می باشد. زبان GD&T...

بیشتر بخوانید