تولید بوسیله کامپیوتر (CIM)

تولید بوسیله کامپیوتر (CIM) واژه ای است که از طریق تجمیع کامپیوتر ها و ربات های صنعتی به منظور تولید کالا یا انجام فعالیتی استفاده میشود. این فعالیت ها شامل نقشه کشی، توسعه محصول، طراحی و مدیریت می باشد. نیاز اساسی برای این منظور، ایجاد ارتباطات یکپارچه و گسترده میان سیستم ها و پایگاه داده بزرگی می باشد بطوریکه یک سیستم زیرمجموعه به عنوان ورودی یک سیستم زیر مجموعه دیگر در نظر گرفته میشود و این ارتباطات تا چندین سیستم (کامپیوتر و ربات) وجود خواهد داشت. سیستم های زیر مجموعه به دو گروه تقسیم بندی میشوند: برنامه ریزی دستورات: پیش بینی، زمان...

بیشتر بخوانید