قانون جاذبه نیوتون

نیوتون قانون جاذبه را در سال 1687 منتشر کرد. به گفته او: هر ذره ای از ماده ذرات دیگر مواد را با نیرویی مستقیم و متناسب با جرم  آن و معکوس با مجذور فاصله آنها جذب می کند. بنابراین نیروی جاذبه بین دو جرم m1  و m2  که با فاصله r  از یکدیگر قرار دارند برابر است با: که G ثابت گرانش است و برابر است با G = 6.674×10-11 N.m2/Kg2 = 6.674×10-11 dyne.cm2/g-2 [G] = [M-1L3T-2] گرانش براساس قانون گرانش نیوتون، جاذبه نیرویی است که بین دو جسم است و آنها را به سمت هم جذب می کند....

بیشتر بخوانید