فرآیند جوشکاری لیزر حالت جامد

کلمه لیزر (LASER) مخفف تقویت نور بوسیله انتشار تشعشعات تحریک شده می باشد. دو نوع جوشکاری لیزر عموما رایج است جوشکاری لیزر حالت جامد و جوشکاری لیزر حالت گازی است. که در اینجا حالت جامد را بررسی می کنیم. اساس عملکرد جوشکاری لیزر از نوع حالت جامد بر مبنای تبدیل انرژی نور به انرژی گرمایی می باشد. که در آن انرژی نور از طریق منبع لیزر که یک رسانه جامد مثل  یاقوت مصنوعی(کروم و آلومینیوم اکسید) بصورت میله است در قالب نور تک رنگ تولید میشود. این میله بوسیله لوله فلش که شامل زنون یا کریپتون میباشد محصور شده است....

بیشتر بخوانید