چرخه اتو

چرخه اتو دارای دو فرآیند هم حجم و دو فرآیند هم فشار است و گرما در طی دو فرآیند هم حجم تغییر پیدا می کند. 1-2 فرآیند آدیاباتیک تراکمی 2-3 فرآیند هم حجم با افزایش گرما 3-4 فرآیند آدیاباتیک انبساطی 4-1 فرآیند هم حجم با کاهش گرما   روابط مقدار گرمای تولید شده در فرآیند 3-2 مقدار گرمای از دست رفته در فرآیند 1-4 بازده گرمایی سیکل اتو   منبع:...

بیشتر بخوانید