فنرها؛گذشته،حال و آینده

برای درک اینکه چگونه فنرها اکنون میتوانند در صنایع و پروژه های مختلف با انواع شکل ها و خصوصیات به کار گرفته شوند لازم است ابتدا به سیر تحول و پیشرفت فنرها از گذشته تا به امروز نگاهی داشته باشیم. با بررسی این روند پیشرفت سرانجام میتوانیم پیشرفت فنرها را در آینده نیز پیش بینی کنیم. فنرها در گذشته بیشتر ابزار آلات و وسایلی که اکنون استفاده میکنیم در گذشته های بسیار دور بوجود آمده اند که از آن زمان تا کنون پیشرفت های بسیاری پیدا کرده اند. فنرها هم از این قاعده مستثنی نیستند. برای مثال در قرن سوم...

بیشتر بخوانید