فورج

فرآیند فورج یا آهنگری شاید قدیمی ترین عملیات شکل دهی فلز در طول تاریخ باشد که ابزارها با چکش و فلز مذاب تولید می شدند. فرآیند فورج در واقع ایجاد قطعات دلخواه بوسیله ریختن فلز مذاب داخل قالب فورج میباشد که بسته به نوع قطعه، قالب فورج میتواند باز یا بسته باشد. در فورج قالب باز، قطعه مذاب داخل قالب فشرده شده و بوسیله چکش و ضربات پی در پی به شکل دلخواه در میاید. در فورج قالب بسته، قطعه مذاب داخل قالبی که کاملا بسته است فشرده میشود و به شکل قالب در میاید. انواع روش های فورج 1....

بیشتر بخوانید