اشتباهات در نقشه کشی میتواند جزئی از فرآیند یادگیری باشد.برخی از نرم افزارهای CAD هم اکنون میتوانند از طریق نقشه 2 بعدی مدل 3 بعدی آن را رسم کنند که این امر میتواند در هدر رفت زمان،کاغذ و انرژی صرفه جویی کند و سرعت تولید را افزایش دهد و اشتباهات را کاهش دهد. اما به هر حال اینگونه نرم افزارها هم با وجود بروزرسانی های مرتب نمیتواند اشتباهات را بطور مطلق از بین ببرد. در این مقاله قصد داریم به هشت اشتباه رایج در نقشه کشی بپردازیم:

  1. اندازه گذاری پایه (Basic dimensions) همیشه باید برای مدل های سه بعدی ایجاد شود و در داخل مربع قرار گیرد. اندازه گذاری پایه برای ایجاد ارتباط با جعبه تولرانس بکار میرود.
  2. قسمت ابتدایی خطوط اندازه نباید با کناره های مدل برخورد کند. و همچنین نباید کوتاه شده باشد.
  3. هیچگاه برای ایجاد خط اندازه از خط اندازه ی دیگر استفاده نکنید.
  4. خطوط اندازه با پهنای زیاد همیشه باید در دورترین محل نسبت به مدل و خطوط اندازه با پهنای کم همیشه باید در نزدیک ترین محل نسبت به مدل  قرار گیرد. و تا جایی که ممکن است از برخورد خطوط اندازه به یکدیگر جلوگیری شود.
  5. خطوط اندازه باید بصورت منظم پشت سر یکدیگر قرار گیرند و از ایجاد خطوط اندازه اضافی اجتناب شود به جز در مواردی که قصد دارید یک رفرنس برای آن ایجاد کنید.
  6. هیچگاه برای خطوط نامرئی ، خط اندازه رسم نکنید.
  7. در نقشه کشی ساختمان وجود پریز برق و همپنین ناسازگاری زوایا را پیش بینی کنید.
  8. خطوط اندازه نباید داخل مدل قرار گیرد و همیشه باید بیرون از آن باشد.

منبع machinedesign