نیوتون قانون جاذبه را در سال 1687 منتشر کرد. به گفته او:

هر ذره ای از ماده ذرات دیگر مواد را با نیرویی مستقیم و متناسب با جرم  آن و معکوس با مجذور فاصله آنها جذب می کند.

بنابراین نیروی جاذبه بین دو جرم m1  و m2  که با فاصله r  از یکدیگر قرار دارند برابر است با:

که G ثابت گرانش است و برابر است با

G = 6.674×10-11 N.m2/Kg2 = 6.674×10-11 dyne.cm2/g-2

[G] = [M-1L3T-2]

گرانش

براساس قانون گرانش نیوتون، جاذبه نیرویی است که بین دو جسم است و آنها را به سمت هم جذب می کند. اگر یکی از اجسام زمین باشد این نیروی جاذبه “گرانش” نامیده میشود. بنابراین گرانش نیرویی است که از طرف زمین اجسام را به سمت مرکز خود جذب می کند.