سال 2004 | 337 صفحه | ISBN: 9780824748760 | 8,84 MB

Clutches and Brakes: Design and Selection :عنوان اصلی
William C. Orthwein
:نویسنده
CRC Press
:ناشر

دانلود

رمز فایل: www.topmecdesign.ir