سال 2016 | 166 صفحه | ISBN: 9783319367316 | 17 MB

Vibrations and Stability of Complex Beam Systems :عنوان اصلی
Vladimir Stojanović, Predrag Kozic :نویسنده
Springer :ناشر

دانلود

رمز فایل: www.topmecdesign.ir