سال 2010246 صفحهISBN: 97805215136922 MB

Principles of Continuum Mechanics: A Study of Conservation Principles with Applications
:عنوان اصلی
J. N. Reddy :نویسنده
Cambridge University Press :ناشر

دانلود

رمز فایل: www.topmecdesign.ir