سوخت ها موادي هستند كه با سوختن در وجود اكسيژن ميتوانند انرژي پتانسيل ذخيره شده در خود را به انرژي گرمايي تبديل كنند.

 • گرما زايي سوخت مقدار گرمايي است كه يك واحد جرم يا حجم از سوخت در اثر سوختن كامل ميتواند توليد كند.
 • سوخت هاي اوليه يا طبيعي سوخت هايي هستند كه در طبيعت يافت ميشوند كه شامل چوب،زغال سنگ و گاز طبيعي است.
 • سوخت هاي ثانويه يا مصنوعي سوخت هايي هستند كه از سوخت هاي طبيعي توليد ميشوند. اين سوخت ها شامل بنزين،گازوییل،نفت سفید و…هستند.

بطور كلي سوخت ها به سه بخش طبقه بندي ميشود:

 1. سوخت جامد
 2. سوخت مايع
 3. سوخت گازي

ويژگي هاي سوخت جامد

 • خاكستر سوخت زياد است
 • ضريب گرمايي كم است.
 • نياز به اكسيژن زيادي است
 • قيمت آن بالاست
 • براي موتورهاي درون سوز مناسب نيست

ویژگي هاي سوخت مايع

 • بدون خاكستر و گردوغبار است
 • جزو سوخت هاي پاك است.
 • براي استفاده در موترهاي درون سوز مناسب است
 • ضريب گرمايي بالايي دارد.
 • فضاي كمتري اشغال ميكند.

ويژگي هاي سوخت گازي

 • گرماي بسيار بالايي توليد ميكند.
 • بدون خاكستر و دود است.
 • به مخزن هاي بسيار بزرگي براي ذخيره نياز دارد.  

يك سوخت ايده آل ويژگي هاي زير را دارد

 • دماي شعله متوسط
 • كم بودن خاكستر و دود در اثر سوختن
 • كم بودن گاز NO و مشتقات آن در اثر سوختن
 • سرعت سوختن متوسط
 • قيمت پايين
 • راحتي به منظور انتقال و جابه جايي
 • سوختن قابل كنترل
 • هزينه پايين نگهداري