لیست استانداردهای بین الملی به همراه کاربردشان در فایل زیر قرار داده شده است:

دانلود pdf