تفاوت اصلی بین فشار و نیرو در این است که نیرو سبب حرکت و یا توقف جسم میشود و یک کمیت برداری است. در حالیکه فشار نوعی از نیرو است که عمود بر یک سطح اعمال میشود و کمیتی اسکالر است. فرمول ریاضی فشار برابر است با نیرو تقسیم بر سطح: P=F/A که بدین معنی است که افزایش نیرو سبب افزایش فشار و افزایش سطح مقطع سبب کاهش فشار میشود.

در حالیکه نیرو ثابت است، با کاهش سطح مقطع فشار افزایش می یابد.

 

نیرو فشار
نیرو سبب کشش و هل دادن جسم میشود فشار نیروی عمود بر سطح مقطع است
واحد نیرو “نیوتون” است که با N بیان میشود واحد فشار “پاسکال” است که با pa بیان میشود
بوسیله دینامومتر(dynamometer) یا جابجایی فنر سنجیده میشود بوسیله مونومتر سنجبده میشود.
کمیت برداری است. کمیت عددی است.
سرعت متغییر دارد. سرعت آن ثابت است.