تفاوت فشار و نیرو

تفاوت اصلی بین فشار و نیرو در این است که نیرو سبب حرکت و یا توقف جسم میشود و یک کمیت برداری است....

بیشتر بخوانید