مکانیک شکست مواد الکترومغناطیس؛ نظریه میدان غیرخطی و کاربردها

سال 2012 | 326 صفحه | ISBN: 9781848166639 | 2 MB Fracture Mechanics of Electromagnetic Materials:...

بیشتر بخوانید