سیستم های نامگذاری فلزات

جامعه مهندسین خودرو (SAE) اولین نهادی بود که لزوم یک سیستم نامگذاری برای فولادها را تشخیص داد و...

بیشتر بخوانید